ORDER ONLINE
 

UNCOOKED MAKI (6PCS)

Salmon Maki    6.95

Salmon cucumber  6.95

Salmon Avocado    7.95

Salmon Scallion     6.95


Tuna Maki          6.95

Tuna Cucumber   6.95

Tuna avocado    7.95

Tuna Scallion     6.95


Yellowtail maki    6.95

Yellowtail Cucumber   7.95

Yellowtail avocado    7.95

Yellowtail Scallion     7.95

Crispy spicy salmon  6.95

Crispy spicy tuna    6.95

Crispy spicy yellowtail    6.95

Mackerel maki     6.95

Philadelphia         6.95

Boston                6.95